12

önüm

Turbageçiriji motorly ýüzýän top klapan

Model belgisi: GDF-5

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:GDF-5 Turbageçiriji motorly ýüzýän top klapan
GDF-5 turbageçiriji gaz ýüzýän top klapan, ýüzýän top klapan.Tebigy gaz we nebit ýaly geçiriş serişdeleriniň awtomatiki usulda gözegçilik edilmegi üçin turbageçirijä özbaşdak ýerleşdirilip bilner;akym ölçegini we turbageçiriji geçirijiniň daşarky gözegçiligini amala aşyrmak üçin akym ölçeýjisi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Ygtybarly işlemegiň, gysga klapan kommutasiýa wagtynyň we ýokary iş basyşynyň aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Gasüzýän şar klapany gaz turbasyna oturdylyp bilner

GDF (2)

Önümiň artykmaçlyklary

Gaz turbageçiriji şar klapanyň aýratynlygy we artykmaçlyklary
1. Iş basyşy uly, we klapan 0,4MPa iş gurşawynda durnukly açylyp we ýapylyp bilner;
2. Vananyň açylmagy we ýapylmagy gysga, we klapanyň açylyş we ýapylmak wagty 7.2V çäkli iş naprýa; eniýesinde 50-den az ýa-da deňdir;
3. Basyş ýitgisi ýok, turbanyň diametrine deň bolan klapan diametri bilen nol basyş ýitgisiniň gurluşy kabul edilýär;
4. ingapylýan klapanyň möhürleme öndürijiligi gowy we möhür ýokary temperatura garşylygy (60 ℃) we pes temperaturaly (-25 nit) nitril rezinden ýasalýar.
5. Çäklendiriji wyklýuçatel bilen, wyklýuçatel klapanynyň ýagdaýyny takyk kesgitläp biler;
6. Öçürilen klapan yrgyldysyz we pes ses bilen rahat işleýär;
7. Motor we dişli guty doly möhürlenendir we gorag derejesi ≥IP65 bolup, geçiriji gurşawyň girmeginiň öňüni alýar we partlama garşy gowy ýerine ýetirýär;
8. Klapan korpusy 1,6MPa basyşa çydap bilýän, zarba we titremä garşy durup bilýän we çylşyrymly şertlere uýgunlaşyp bilýän alýuminiýden ýasalýar;
9. Klapan korpusynyň daşky görnüşi owadan we arassa we poslama garşy gowy ýerine ýetirilen anodlaşdyrylan;

Ulanmak üçin görkezme

1. Gyzyl sim we gara sim tok simleri, gara sim polo positiveitel elektroda, gyzyl sim bolsa klapan açmak üçin otrisatel elektroda birikdirilýär;
2. Goşmaça pozisiýada signalyň çykyş setirleri: 2 sany ak çyzyk, klapan ýerinde gysga aýlawly klapan açyk pozisiýa signal çyzyklary;2 gök çyzyk, klapan ýerinde gysga aýlawly klapan ýakyn ýerdäki signal çyzyklarydyr;(Klapan açylandan ýa-da ýapylandan soň, ýerleşýän signalyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin tok üpjünçiligi adatça 5s uzalýar)
3. Dolandyryş gutusyny gurmak üçin müşderiniň amatlylygyna görä, klapanyň tizlenme gutusy tutuşlygyna 180 dereje aýlanyp bilner we klapan aýlanandan soň adaty ulanylyp bilner;
4. Klapanlary, turbalary we flometrleri birikdirmek üçin adaty flanes boltlaryny ulanyň.Gurulmazdan ozal, flanesiň soňky ýüzüni demir şlak, pos, tozan we ahyrky ýüzündäki beýleki ýiti zatlaryň gabyň çyzylmagynyň we syzmagyna sebäp bolmazlygy üçin seresaplylyk bilen arassalamaly;
5. Klapan turbada ýa-da klapan ýapylan akym ölçeg enjamynda oturdylmalydyr.Ony aşa basyş ýa-da gaz syzýan ýagdaýynda ulanmak we açyk ot bilen syzmagy anyklamak düýbünden gadagan edilýär;
6. Bu önümiň daşky görnüşi at ýazgysy bilen üpjün edilýär.

 

Tehniki aýratynlyklar

Itrms

Talap

1

Işleýän gurşaw

Tebigat gazy LPG

2

Nominal diametri (mm)

DN25

DN40

DN50

DN80

DN100

3

Basyş aralygy

0 ~ 0.4Mpa

4

Nominal basyş

0.8MPa

5

Işleýän naprýa .eniýe

DC3 ~ 7.2V

6

Işleýän tok

≤50mA (DC4.5V)

7

Iň ýokary tok

50350mA (DC4.5V)

8

Blokirlenen tok

50350mA (DC4.5V)

9

Işleýiş temperaturasy

-25 ℃ ~ 60 ℃

10

Saklamagyň temperaturasy

-25 ℃ ~ 60 ℃

11

Işleýän çyglylyk

5% ~ 95%

12

Saklamak çyglylygy

≤95%

13

ATEX

ExibⅡB T4 Gb

14

Gorag synpy

IP65

15

Iş wagty

≤60s (DC7.2V)

16

Osingapylýan wagt

≤60s (DC7.2V)

17

Syzmak

0.4MPa aşagynda syzmak ≤0.55dm3/ h time gysyş wagty 2min)

5KPa aşagynda syzmak≤0.1dm3/ h time gysyş wagty2min)

18

Motor garşylygy

21Ω ± 3Ω

19

kontakt garşylygy açyň

.51.5Ω

20

Çydamlylyk

0004000gezek

Gurluşyň aýratynlyklary

GDF (1)

Diametri

L

H

ΦA

ΦB

nx ΦC

D

G

DN25

140

212

Φ115

Φ85

4 x Φ14

51

18

DN40

178

246

Φ150

Φ110

4 x Φ18

67

18

DN50

178

262

Φ165

Φ125

4 x Φ18

76

18

DN80

203

300

Φ200

60160

8 x Φ18

91

20

DN100

229

317

2020

80180

8 x Φ18

101

20


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler