01

Habarlar

 • Klapan gözegçisi - Akylly öý üçin täze enjam

  Klapan gözegçisi - Akylly öý üçin täze enjam

  Akylly öý öwrülişiginiň başynda öý eýeleriniň durmuş derejesini ýokarlandyryp biljek enjamlara isleg artdy.Klapan gözegçisi soňky ýyllarda has meşhur bolan şeýle enjamlaryň biridir.Klapan gözegçisi dizaýn edilen akylly enjam ...
  Koprak oka
 • Gaz metriniň elektrik dolandyryş klapanlarynyň giňişleýin liniýasyny tanatmak

  Gaz metriniň elektrik dolandyryş klapanlarynyň giňişleýin liniýasyny tanatmak

  Biziň kompaniýamyz, ýaşaýyş we täjirçilik gaz hasaplaýjylarynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen Gaz Metr Elektrik Dolandyryş Klapanlarynyň doly setirini hödürlemek bilen buýsanýar.Biziň klapanlarymyz, ulanyjylara gazlaryna ygtybarly we ygtybarly gözegçilik etmek bilen howpsuzlygy we netijeliligi göz öňünde tutup döredildi ...
  Koprak oka
 • Çengdu Çiçengiň gaz ölçeg klapany bilen gaz üpjünçiligine netijeli gözegçilik

  Çengdu Çiçengiň gaz ölçeg klapany bilen gaz üpjünçiligine netijeli gözegçilik

  Çengdu Çiçeng Çengdu Çiçengiň gaz hasaplaýjy klapan tarapyndan gaz ölçeg klapany bilen gaz üpjünçiligine netijeli gözegçilik, gaz üpjünçiligine netijeli gözegçilik edip biljek ýokary hilli önüm.Biziň klapanymyz gaz hasaplaýjylaryna oturdylyp bilner we gaz akymynyň açylmagyna we ýapylmagyna aňsatlyk bilen gözegçilik edip biler.Biziň bilen ...
  Koprak oka
 • Tebigy gaz nireden gelýär?

  Tebigy gaz nireden gelýär?

  Tebigy gaz adamlaryň gündelik durmuşynda esasy ýangyç bolup durýar, ýöne tebigy gazyň nireden gelýändigini ýa-da şäherlere we öýlere nädip iberilýändigini az adam bilýär.Tebigy gaz çykarylandan soň, iň köp ýaýran ýol suwuklandyrylan tebigy gazy daşamak üçin uzak aralyga turbageçirijileri ýa-da tankerli awtoulaglary ulanmakdyr ...
  Koprak oka
 • Çengdu Jicheng, Bütindünýä arassa energiýa enjamlary konferensiýasynda

  Çengdu Jicheng, Bütindünýä arassa energiýa enjamlary konferensiýasynda

  2722-nji awgustdan 29-njy awgust aralygynda Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Deýang şäherinde 2022-nji ýyldaky arassa energiýa enjamlary konferensiýasy geçirildi.Homeurduň we daşary ýurtlaryň köp sanly sergisi iň täze tehnologiýalary we ýadro, ýel, wodorod we tebigy gaz ýaly arassa energiýanyň ulanylyşyny görkezdi.Çengdu Çiç ...
  Koprak oka
 • Akylly akym ölçeg klapany - Şäher täjirçilik turbasy üçin has gowy saýlaw

  Akylly akym ölçeg klapany - Şäher täjirçilik turbasy üçin has gowy saýlaw

  Köp adamyň öýlerinde akylly gaz hasaplaýjy bar.Simsiz aragatnaşyk tehnologiýasynyň ösmegi netijesinde gaz paýlaýjylary indi ulanyjynyň öýüne, metrleri okamak, kagyz ýüzüne ýazmak we maglumatlary ýüklemek üçin işgärleri ibermeli däl, akylly hasaplaýjylar bu zatlary edýär ...
  Koprak oka
 • Gaz turbasynyň öz-özüni ýapýan klapan - Aşhana howpsuzlygy üçin iň gowy saýlaw

  Gaz turbasynyň öz-özüni ýapýan klapan - Aşhana howpsuzlygy üçin iň gowy saýlaw

  Daşky gurşawa zyýanly durmuş üçin bir görnüş bolmak bilen, gaz öýler we restoranlar ýaly giň ýerlerde ulanylýar.Gaz syzmagy ýangyna laýyk gelse ýa-da nädogry işlese, partlama bolup biler we netijeleri çynlakaý bolar.Pr ...
  Koprak oka
 • Şäher gazy nämeden ybarat?

  Şäher gazy nämeden ybarat?

  Gaz, şäher ilaty we senagat kärhanalary tarapyndan ulanmak üçin ýylylygy ýakýan we çykarýan gaz ýangyjy üçin umumy termin.Gazyň köp görnüşi bar, esasan tebigy gaz, emeli gaz, suwuklandyrylan nebit gazy we biogaz.Umumy şäher gazynyň 4 görnüşi bar: Tebigy gaz, emeli gaz, suwuklandyrylan ...
  Koprak oka
 • Jicheng Valve-iň artykmaçlyklary

  Gaz pudagynda täze tehnologiýaly önümlere bazaryň isleglerine esaslanyp, onlarça ýyllap dowam eden gözleglerden we innowasiýalardan soň, Chengdu Zhicheng Technology Co. LTD eksporta çykarylan garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan bir topar gaz önümini öndürdi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2