12

önüm

Turbageçiriji motorly top klapan

Model belgisi: GDF-1

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:GDF-1 Turbageçiriji motorly top klapan

GDF-1 turbageçiriji gaz şar klapany, gaz geçirijilerinde elektrik geçirijiniň öçmegine gözegçilik etmek üçin ulanylýan klapan.Garaşsyz komponent hökmünde gaz geçirijisine oturdylyp bilner we gazyň öçmegine awtomatiki gözegçilik edip biler;turbageçiriji gazy ölçemegiň we daşarky gözegçiligiň funksional integrasiýasyny amala aşyrmak üçin akym ölçeýjisi bilen bilelikde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Şar klapany gaz turbasyna oturdylyp bilner

ball valve installation

Önümiň artykmaçlyklary:

Gazturba geçiriji klapanaýratynlygy we artykmaçlyklary

1. Bu haýal açylýan we çalt ýapylýan klapan, ýapylýan wagt 2s-den az ýa-da deňdir;
2. Ulanylanda basyş ýitirilmez;
3. Gowy möhürlemek, durnukly we ygtybarly öndürijilik.
4. internalörite içerki we daşarky ýol gurluşynyň dizaýny, takyk ýerleşişi we ygtybarly möhürlenmegi;klapan başlangyç momentini peseldýär we ýokary basyşly gurşawda, pes ýük we pes energiýa sarp edilişinde klapan açylyşyny amala aşyryp biler;
5. Klapan korpusy, agramy ýeňil, poslama garşylygy gowy we nominal basyşyna 1,6MPa çydap bilýän guýma alýumin garyndysyndan ýasalýar;umumy gurluşy şok, yrgyldy, ýokary we pes temperatura, duz sepmek we ş.m. çydamly we dürli çylşyrymly daşky şertlere uýgunlaşyp bilýär.
6. Motor we dişli guty doly möhürlenmäge niýetlenendir, gorag derejesi ≥ IP65, motor we dişli guty bolsa geçiriji gurşaw bilen hiç hili baglanyşygy ýok we partlama garşy gowy ýerine ýetirijidir.Örän gowulaşan klapan ygtybarlylygy we hyzmat ömri;
7. Hereketlendirijiniň güýji güýçlidir we ýerinde açylandan we ýapylandan soň göni ýapylyp bilner ýa-da pozisiýa wyklýuçateline getirilip bilner;
8. Klapan açylandan we ýapylandan soň, hereket mehanizmi durnukly ýagdaýda bolanda daşarky güýç sebäpli işlemezligi üçin awtomatiki usulda gulplanýar;
9. Mikro hereketlendiriji inçe işlenýär, kommutator altyn çaýylan we çotga gymmat bahaly metaldan ýasalýar, bu mikro-motoryň poslama garşylygyny we durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar we uzak möhletli ygtybarly işlemegini üpjün edýär. hereketlendiriji klapan;
10. Howany kabul etmegiň ugruny sazlap bolýar.

Ulanmak üçin görkezme

1. Klapan keseligine, klapan bolsa adaty flanes bolt birikmesi arkaly turbada oturdylmalydyr.Gurmakdan ozal, gabyň çyzylmagynyň we syzmagyna sebäp bolmagynyň öňüni almak üçin, gurnama interfeýsindäki demir şlak, pos, tozan we beýleki güneşleri arassalamaly;
2. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda klapanyň geçiriji bölegi 180 ° öwrülip bilner we sazlanylandan soň adaty ulanylyp bilner.
3. Gyzyl we gara simler hereketlendiriji simler, gyzyl simler otrisatel elektroda, gara sim bolsa klapan açmak üçin polo positiveitel elektroda birikdirilýär;
4. Klapan açyk we ýapyk ýerdäki signal çykyşy bilen enjamlaşdyrylyp bilner we wyklýuçatel signalyny ulanmak maslahat berilýär;ak çyzyk, açyk ýerde ýerleşýän ýerinde gysga utgaşdyrylan we urmagyň galan bölegi açyk bolan signalda jogap beriş çyzygydyr;gök çyzyk, ýerinde ýapylanda gysga utgaşdyrylan ýapyk pozisiýa seslenme signalydyr., syýahatyň galan bölegi açyk zynjyr;
5. Gurmakdan ozal klapan ýapyk ýagdaýda bolmaly, aşa basyş ýa-da howa syzmagy şertinde ulanmak düýbünden gadagan, açyk ot bilen syzmagy anyklamak düýbünden gadagan;
6. Bu önümiň daşky görnüşiniň ady bar.

Tehniki aýratynlyklar

Itrms

Talap

1

Işleýän gurşaw

Tebigat gazy LPG

2

Nominal diametri (mm)

DN25

DN32

DN40

DN50

DN80

DN100

DN150

DN200

3

Basyş aralygy

0 ~ 0.8Mpa

4

Nominal basyş

1.6MPa

5

Işleýän naprýa .eniýe

DC3 ~ 7.2V

6

Işleýän tok

≤70mA (DC4.5V)

7

Iň ýokary tok

20220mA (DC4.5V)

8

Blokirlenen tok

20220mA (DC4.5V)

9

Işleýiş temperaturasy

-30 ℃ ~ 70 ℃

10

Saklamagyň temperaturasy

-30 ℃ ~ 70 ℃

11

Işleýän çyglylyk

5% ~ 95%

12

Saklamak çyglylygy

≤95%

13

ATEX

ExibⅡB T4 Gb

14

Gorag synpy

IP65

15

Iş wagty

50250s (DC4.5V / 0.8MPa)

DN25 ~ DN50)

50450s (DC4.5V / 0.8MPa)

DN80 ~ DN200)

16

Osingapylýan wagt

≤2s (DC4.5V)

17

Syzmak

0.8MPa astynda syzmak ≤0.55dm3/ h time gysyş wagty 2min)

5KPa aşagynda syzmak≤0.1dm3/ h time gysyş wagty2min)

18

Motor garşylygy

21Ω ± 1.5Ω

19

kontakt garşylygy açyň

.51.5Ω

20

Çydamlylyk

0006000gezek(Ýa-da 10ýyllar

Gurluşyň aýratynlyklary

aswd

DiameterDem (mm)

GDF-1-DN25

GDF-1-DN32

GDF-1-DN40

GDF-1-DN50

GDF-1-DN80

GDF-1-DN100

GDF-1-DN150

GDF-1-DN200

L

160

180

226

226

310

350

480

520

W

130

130

160

160

220

246

336

412

H

293

295

316

316

355

380

431

489

A

115

140

150

165

200

220

285

340

B

85

100

110

125

160

180

240

295

C

14

18

18

18

18

18

22

22

D

59

59

73

73

92

106

132

165

E

77

77

77

77

77

77

77

77

F

138.5

138.5

138.5

138.5

138.5

138.5

138.5

138.5

G

18

18

23

23

23

23

25

 28

L1

114

114

114

114

114

114

114

114

L2

35

35

35

35

35

35

35

35

n

4

4

4

4

8

8

8

12


  • Öňki:
  • Indiki: