banner

Biz hakda

I etap: Başla

(2000 - 2006)

20 ýyl ozal, “Jicheng” -iň entek döredilmedik döwründe “Arzuw gurallary” kompaniýasy akylly enjamlar üçin iş bölümini döretdi.Kompaniýa öňünden tölenen gaz hasaplaýyş bazarynyň geljegini içgin açdy, şonuň üçin akylly gaz hasaplaýjylary üçin zerur bölekleri işledip başlady: oturdylan motor klapany.Akylly gaz hasaplaýjynyň ýaňy ösüp başlandygy sebäpli başlangyç bazar kuwwaty ýeterlik bolmasa-da, 2004-nji ýyla çenli gaz hasaplaýjy klapanlaryň ýyllyk önümçiligi 10 000 bölege ýetip, bölünişik üçin uly ädim ätdi.

Özbaşdak işlenip düzülen nurbat klapan gurluşy we RKF-1 klapan görnüşini üznüksiz kämilleşdirmek arkaly kompaniýa bazar bilen ösdi we 2006-njy ýylda ýyllyk önümi 100,000 bölek bolup, ilkinji göwrümli üstünlik gazandy.Bu döwürde akylly gaz hasaplaýjy klapanlar pudagynda kompaniýa öňdebaryjy orny eýeläp başlady.

about-us (4)

II Tapgyr: Ösüş we M&A

(2007 - 2012)

about-us (6)

Senagatyň ösmegi bilen akylly gaz hasaplaýjy bazary giňeldi we kompaniýanyň önümçilik kuwwaty artdy.Şeýle-de bolsa, bazardaky akylly hasaplaýjy öndürijileriň sanynyň köpelmegi sebäpli ýeke-täk klapan gurluşy müşderileriň metr ölçeglerini we talaplaryny kem-kemden diwersifikasiýa edip bilmeýär.Bazar üýtgemelerine uýgunlaşmak üçin kompaniýa 2012-nji ýylda “Chongqing Jianlin” çalt ýapylýan klapany satyn aldy we çalt ýapylýan klapan öndürip bilýän az sanly içerki öndürijiniň birine öwrülip, ​​öňdebaryjy önüm liniýasyny - RKF-2 goşdy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa RKF-1 klapanyny gowulandyrmagy, gurluşy optimizirlemegi, çykdajylary azaltmagy we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagy dowam etdirýär, şonuň üçin RKF-1 klapan kompaniýanyň bazary öwrenmek üçin amatly elemente öwrüldi.Şondan bäri bu iş hasam giňeldi we kompaniýa kem-kemden ösdi we ösdi.

III Tapgyr: Täze başlangyçlar

(2013 - 2016)

2013-nji ýyldan başlap, içerki akylly gaz hasaplaýyş bazarynyň ösüşi çaltlaşdy we oturdylan motor klapanlaryna isleg çalt artdy.Soňky onýyllyklarda kompaniýa innowasiýa esaslanýan ösüşi talap etdi we klapan önümçiliginiň öň hatarynda galdy.2013-nji ýylda klapanlaryň ýyllyk önümçiligi 1 milliondan geçdi we bu iş üçin uly ösüş gazandy.2015-nji ýylda klapanlaryň ýyllyk önümçiligi 2,5 milliona ýetdi we kompaniýa önümçiligiň we hiliň durnuklylygyny üpjün edip, uly göwrümli önüm öndürdi.Klapanlaryň ýyllyk önümçiligi 2016-njy ýylda 3 milliona ýetdi we kompaniýanyň bu pudakda öňdebaryjy orny kesgitlenildi.Şol ýylda, intellektual enjamlar bölüminiň iş segmenti, işewürligiň çeýeligini we kompaniýanyň yzygiderli giňelmegini göz öňünde tutup, “Chengdu Zhicheng Technology Co.” hökmünde döredilmegi üçin “Wish Company” -den aýryldy.Şondan bäri “Zhicheng” kompaniýasy üçin täze bap başlandy.

measuring projector

IV Tapgyr: Çalt ösüş

(2017 - 2020)

1B7A4742

Kompaniýa döredileli bäri gaz ölçeýji klapan senagaty kem-kemden standartlaşmaga tarap ösdi.Bazar önümler üçin has ýokary standartlary talap edýär we bäsdeşlik has ýitileşýär.Bazar islegini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa, RKF-1 klapany bilen deňeşdirilende pes basyş ýitirýän we has kiçi göwrümli we has köp metr wersiýalaryna uýgunlaşdyrylyp bilinýän RKF-4 ýapyk klapany işläp başlady.
Şol bir wagtyň özünde söwda we senagat gaz hasaplaýjylary hem aňtaw işini ösdürýär.Jicheng, G6-dan G25-e çenli akym aralygyny öz içine alýan we dürli görnüşli gaz hasaplaýjylaryna uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän RKF-5 söwda we senagat klapanyny işe girizdi.
2017-nji ýylda kompaniýanyň ýyllyk önümçiligi ilkinji gezek 5 milliondan geçdi.Milli "kömürden gaz" meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, akylly gaz hasaplaýyş pudagy güýçli ösüşe eýe boldy.Netijede, kärhana yzygiderli we standartlaşdyrylan amallary yzygiderli ösdürip, pudakda gülläp ösýän çalt ösüş tapgyryna gadam basdy.

V tapgyr: Toplumlaýyn ösüş

(2020 - häzir)

2020-nji ýyldan başlap, içerki gaz hasaplaýyş bazarynyň ösüşi haýallady.Deňdeş bäsdeşlik diýseň ýitileşip, bazar ýuwaş-ýuwaşdan aç-açan bolansoň, gaz hasaplaýjy öndürijiler bahalara has duýgur bolýarlar, şonuň üçin kompaniýanyň işiniň girdejisi gysyldy.Durnukly ösüşi gazanmak üçin kompaniýa täze bazarlary öwrenmek üçin öz işini dört esasy segmente böldi: oturdylan motor klapanlary, gaz geçiriji gaz gözegçileri, gaz howpsuzlygy önümleri we beýleki gaz bilen baglanyşykly önümler.Kompaniýa turbageçiriji klapanlaryny, akym ölçeg enjamlaryny we gaz bilen baglanyşykly önümleri güýçli ösdürýär we adaty gaz hasaplaýjy öndürijilerden başga täze müşderi toparlaryny kem-kemden ösdürýär.
Şol bir wagtyň özünde, kärhana ösen içerki önümleri halkara bazaryna çykarmak üçin 2020-nji ýylda halkara söwda işine başlady.Täze müşderiler kompaniýanyň önümçilik işini we hil ulgamyny has standartlaşdyrýan täze talaplar getirdiler.Kompaniýa kriteriýa hökmünde halkara standartyny alýar we has köp halkara sertifikatyna eýe bolýar.Işewürligi ösdürmek bilen bir hatarda, bazary yhlasly garaýşy, ajaýyp hili we birinji derejeli hyzmaty bilen müşderiler tarapyndan gowy tanalýar we bazaryny giňeltmek üçin uly ädim ätýär.

certificate