12

önüm

Akylly klapan dolandyryjy

Model belgisi: SC-01

Gysga düşündiriş:

Klapan dolandyryjysy, turbageçirijide el bilen işleýän klapan bilen gurnalyp bilinýän manipulýatordyr.Vananyň açylmagy we ýapylmagy, elektrik togunyň häzirki ugruna baglydyr.Şeýlelik bilen, gaz ýa-da suwuň syzmagy duýduryşy, akylly rozetka bilen birigip bilýär.Syzmak ýüze çykanda, ol gazy ýa-da suw klapanyny awtomatiki ýapyp biler, howpsuzlyk töwekgelçiliginden we emläk zyýanyndan gaça durar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akylly klapan dolandyryjysy - Akylly jaý üçin

Samrt kontrolleýjisi, gaz ýa-da suwuň syzmagy duýduryşy bilen baglanyşyp bilýän akylly daşky gurşaw enjamlaryna degişlidir.syzma ýüze çykanda, gaz ýa-da suw duýduryşy ýaly gözegçilik enjamlaryndan signal alar we klapany wagtynda ýapar.

sc01 (10)
sc01 (1)

Simli birikdirilen akylly klapan kontrolleýjiniň artykmaçlyklary

1. Gurmak aňsat, täze klapan çalşyp, akylly dolandyryşa çalt ýetip bilersiňiz.
2. Üýtgeşik görnüş, akylly jaý üçin has gowy saýlaw.
3.Giňeldilen funksiýa, has akylly ösüş üçin ätiýaçlyk ýer.
4. Has arzan çykdajy, Sim birikdiriş görnüşi esasy işlemegi saklaýar we goşmaça çykdajylary aýyrýar.
5. Dürli baglanyşyk duýduryşlary bilen simli aragatnaşyk

Önümçilik warianty

1. Adaty görnüşli klapan dolandyryjy
2. birleşdirilen gaz ýa-da suw duýduryşy

sc01 (3)

Klapan gözegçisiniň gurnamasy

sc01 (2)

Vananyň dolandyryjysy * 1

Bracket * 1set

M6 × 30 nurbat * 2

1/2 ”rezin halka * 1 (islege görä)

Altyburçly wilka * 1

sc01 (4)

turba 1 dýuým bolanda, rezin halkany ýaýyň içinde ulanmaly.turba 1/2 '' ýa-da 3/4 '' bolanda, diňe 2 sany nurbady berkitmek üçin rezin halkany çykaryň.

Dolandyryjynyň ýagdaýyny sazlaň,
Manipulýatoryň çykyş şahasyna göz ýetiriň
Klapan şahasynyň merkezi çyzygy
Koaksial çyzyk

21 mm-den az turba, kiçi esbaplar ulanylmaly.

sc01 (7)

Vananyň dolandyryjysy * 1
Bracket * 1set
M6 × 30 nurbat * 2
1/2 ”rezin halka * 1 (islege görä)
Altyburçly wilka * 1

sc01 (9)

1 rezin halkany turba salyň

2, rezin halkanyň üstünde ýaýyň

3, nurbady berkidiň.

Kebelek klapan

sc01 (12)

1 the wilkany goýmak

2 the kebelek klapan wilkasyny üýtgediň we nurbady berkidiň。

3, kepeni kebelek klapanyna düzediň

Bellik: kebelek klapan wilkasynyň giňligini sazlamak üçin nurbat arkaly

sc01 (13)

Tehniki aýratynlyklar

Işleýiş temperaturasy : -10 ℃ -50 ℃ ,
Işleýiş gurşawynyň çyglylygy : <95%
Işleýän naprýa .eniýe 12V
Işleýän tok 1A
Iň ýokary basyş 1.6Mpa
tork 30-60 Nm
Iş wagty 5 ~ 10s
Osingapylýan wagt 5 ~ 10s
Turbageçirijiniň görnüşi 1/2 '3/4'
Klapan görnüşi Tekiz armatura top klapan, kebelek klapan

Arza

sc01 (8)

→ suw klapanyna gözegçilik

sc01 (10)

→ gaz klapanyna gözegçilik


  • Öňki:
  • Indiki: