banner

hyzmat goldawy

Satuwdan öňki maslahat

1. Jicheng, müşderilere satuwdan öňki hyzmatlary hödürlemek üçin professional satuw topary bar.
Satyş topary önümleri ökde bilýär we tehniki toparymyzyň goldawy bilen müşderilere tehniki goldaw we shema tekliplerini berip biler.Yourhli soraglaryňyza sabyrlylyk bilen jogap berip bileris we size iň amatly önümleri saýlamaga kömek edip bileris.
2. Synag üçin hödürleýän nusgalar.
Nusgalar siziň garaşýanlaryňyza laýyk gelýändigini barlamak üçin hödürlener.Commentshli teswirler we teklipler diňlenmegine garaşýar.
3. Önümiňiz üçin konstruktiw teklipler beriň
Customerörite önümçilik talaplary müşderiniň isleglerine laýyk geler.

000
25641

Satyş wagtynda goldaw

1. Hil gözegçiligi
Hil barlagynyň ähli prosesi materiallar arkaly önümçilik prosesine we taýýar önümlere gözegçilik edilýär.
2. Bir Stockany taýýarlamak
Käbir önümler üçin öz wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin müşderiler üçin belli bir derejede ätiýaçlyk taýýarlanar.
3. Wagtynda seslenme
Changeshli üýtgeşmeler we şertler barada öz wagtynda pikir alyşmak we aragatnaşyk.

Satuwdan soňky hyzmatlar

1. Önümiň kär derejesiniň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
2. Mesele ýüze çyksa, çözgütler berler.
3. Müşderileriň satuwdan soň başga zerurlyklary bar bolsa, öz wagtynda gepleşiklerimiz arkaly çözüler.

41564