banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Ylmy barlaglar

Tehniki bölümiňizde näçe adam bar?Olarda haýsy kär bar?

ZHICHENG-de 10 işgäri, 5 adam magistr derejesi ýa-da ondan ýokary, 5 adam bakalawr derejesi we 7-si orta inerener kwalifikasiýa şahadatnamasy bolan hünärmen gözleg topary bar.Technhli tehnikler degişli ugurlarda köp ýyl bäri işleýärler, şonuň üçin olar tejribeli.Tehniki bölüm müşderilere tehniki maslahatlar, çözgütler, önümi gowulandyrmak we täzelenmeler bilen üpjün etmäge bagyşlanýar.Önümlerimiz bilen baglanyşykly tehnologiýa barada soraglaryňyz bar bolsa, tehniki aragatnaşyk hem berip bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň.

Önümleriňiz näçe gezek täzelenýär?

Gözleg we gözleg toparymyzyň agzalary her ýyl meýilleşdirilýän taslamalary meýilleşdirýärler, bulardan başga-da müşderilerimiziň talaplary önümleri täzelemegiň sebäbi hem.Şonuň üçin önümlere üýtgetmeler girizmek isleýän bolsaňyz, haýyş edýärinbiziň bilen habarlaşyň.

Hyzmat

Önümlere talaplarymyza görä üýtgeşmeler girizip bilersiňizmi?

Hawa.Customöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Mysal üçin, akylly gaz hasaplaýjylary üçin gurlan klapanlaryň köpüsi köplenç özleşdirilýär, şonuň üçin müşderileriň ähli gaz hasaplaýjylaryna uýgunlaşmak üçin klapanlarymyzy sazlarys.Beýleki önümleri hem azajyk üýtgedip bolýar.
Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň.

Önümler müşderiniň nyşanyny göterip bilermi?

Hawa.Önümlerimizi halaýan bolsaňyz we belli bir mukdarda haryt sargyt etmek kararyna gelseňiz, önümlerimiz logotipiňizi göterip biler.
Takyk mukdaryny bilmek üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň.

Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?

E-poçta, Alibaba, WhatsApp, LinkedIn, WeChat, Skype we Messenger ulanyp bileris.Wideo ýa-da ses aragatnaşygy gerek bolsa, birikmek üçin Toparlar, Tencent Meeting ýa-da Wechat Video ulanyp bileris.
Başararsyňyzbiziň bilen habarlaşyňşu ýerde.

Önümçilik

Adaty gowşuryş wagty näçe wagt?

Eltip beriş wagty transport ýollaryna baglylykda üýtgeýär.Nusgalar üçin iberiş wagty bir hepdäniň içinde bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin harytlaryň taýýarlygy üçin takmynan 15 gün gerek bolar we ahyrky töleg alnandan soň harytlar iberiler.
Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň.

Önümler üçin MOQ barmy?Iň az mukdar näçe?

Hawa.Iň az sargyt mukdary her önüm üçin üýtgeýär.Haýyş edýärinbiziň bilen habarlaşyň.gönüden-göni.

Siziň ukybyňyz näme?Tereziňiz näçe uludyr?

Önümçiligimiz aýda takmynan 600,000 klapana ýetýär.Zawodymyz 12 müň inedördül metr meýdany tutýar.Elmydama ýokary hilli önümleri wagtynda ýetirýäris.
Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň..

Önümleriňizi deň-duşlaryňyzdan näme tapawutlandyrýar?

20 ýyldan gowrak gözleg we gözleg tejribesi bilen önümlerimiziň aňyrsynda has çuňňur tehnologiýa toplanýar.Elmydama müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys, şonuň üçin önümlerimiz diňe bir ýokary hilli bolman, eýsem müşderileriň talaplaryna laýyklykda üýtgedilip we üýtgedilip bilner.Mundan başga-da, müşderilerimize önüm bilen baglanyşykly meseleleri islendik wagt çözmäge kömek etjek ajaýyp tehniki toparymyz bar.Şonuň üçin diňe bir önümleri däl, eýsem müşderilerimiz üçin hyzmatlary hem hödürläp bilýäris.
Has artykmaçlyklary öwrenmek üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň..

Hil barlagy

Şereketiňizde haýsy synag enjamlary bar?

Dürli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan özbaşdak barlaghanamyz bar.Synagyň takyklygyny üpjün etmek üçin ölçeg proýektory, temperatura kamerasy we başga-da köp gural ulanylýar.Mundan başga-da, önümçilik liniýasy ähli önümçilik prosesiniň hiline gözegçilik etmek üçin degişli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň..

QC standartyňyz näme?

100% doly gözden geçiriş usulyny ulanýarys, ähli önümler synagdan geçiriler we zawoddan çykmazdan ozal hünärli bolar.
Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbiziň bilen habarlaşyň..

Töleg

Kompaniýanyňyzyň kabul edip biljek töleg usullary haýsylar?

Alibaba halkara web sahypasy arkaly sargyt we tölegi goldaýarys, Alibaba platformasy dürli töleg usullaryny goldaýar.Mundan başga-da, T / T Advanced-i goldaýarys.
Beýleki töleg usullary barada gepleşik geçirmeli bolsaňyz, haýyş edýärinbiziň bilen habarlaşyň..

Jogapkärçilik

Deň-duşlaryňyzyň arasynda ýagdaýyňyz nähili?

Hytaýda iň uly gaz ölçeýji klapan öndürijilerinden biri.Gaz hasaplaýjy klapanlar pudagynda 20 ýyllyk tejribe topladyk we bu pudakda öňdeligi eýeleýäris.

Kompaniýaňyz müşderileriň maglumatlaryny nädip gizlin saklaýar?

Müşderilerimiziň maglumatlarynyň gizlinligine kompaniýamyz üns berýär.Diňe käbir adamlar müşderi maglumatlaryna girip bilerler we kompaniýamyzdaky ähli kompýuterler, müşderileriň resminamalarynyň we maglumatlarynyň syzmazlygyny üpjün etmek üçin şifrlemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.