12

önüm

Turbageçiriji öz-özüni ýapmak üçin ygtybarly klapan

Model belgisi: GDF-2

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:GDF-2 Turbageçiriji öz-özüne ýapyk klapan

Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapanlary, peçiň öňündäki bir klapan.Oorapyk gaz geçirijisiniň ahyrynda we gaz peçiniň ýa-da suw gyzdyryjysynyň öňünde oturdylýar.Artykmaç basyş bilen öz-özüňi ýapmak, basyş astynda öz-özüňi ýapmak we aşa köp basmak bilen öz-özüňi ýapmak ýaly wezipeleri bar.Geçirijidäki basyş kesgitlenen bahadan pes ýa-da ýokary bolsa ýa-da gaz akymynyň tizligi kesgitlenen bahadan ýokary bolsa, howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni almak üçin klapan awtomatiki usulda ýapylyp bilner.Içerki gaz turbalary üçin ileri tutulýan passiw howpsuzlyk gyssagly enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Öz-özüni ýapýan klapan, gaz turbasyna peçiň ýa-da suw gyzdyryjysynyň öňünde oturdylyp bilner.

product (2)
product (5)

Önümiň artykmaçlyklary

Turbageçiriji öz-özüne ýapyk ygtybarly Valwyň aýratynlygy we artykmaçlyklary
1. Ygtybarly möhürlemek
2. ýokary duýgurlyk
3. çalt jogap
4. kiçi göwrüm
5. energiýa sarp etmezlik
6. Gurmak we ulanmak aňsat
7. Uzak ömür
8.Interfeýs düzülip bilner

Funksiýa giriş

Awtomatiki öçürmek
Gaz turbasynyň öň tarapyndaky basyş sazlaýjysy kadaly işlemese ýa-da gaz kompaniýasy tarapyndan geçirilen turbageçiriji basyş synagy sebäpli turbageçiriji basyşy aşa ýokary bolsa, turbanyň basyşy bellenen bahadan ýokary bolany üçin klapan awtomatiki usulda ýapylar. turbageçirijiniň ýokary basyşy sebäpli turbanyň syzmagynyň we kesilmeginiň öňüni alyň.

Awtomatiki ýapmak
Gaz turbasynyň öň tarapyndaky basyş sazlaýjysy adaty bolmadyk ýagdaýynda, iň köp sarp edilýän döwürde gaz geçirijisi buz bilen ýapylýar, gyşda gaz ýetmezçiligi, gaz duralgasy, çalyşmak we basyşy azaltmak amallary, açyk turbageçirijiler zaýalanýar adam tarapyndan döredilen we tebigy betbagtçylyklar ýa-da ýapyk beýleki ýapyk klapanlar ýapylýar.Haçan-da gaz basyşy kesgitlenen bahadan pes bolsa ýa-da gaz üpjünçiligi kesilse, klapan awtomatiki usulda ýapylar, sebäbi syzmak sebäpli gaz hadysalarynyň öňüni almak üçin turbageçiriji basyşy kesgitlenen bahadan pesdir.

Awtomatiki öçürmek
Gaz çeşmesiniň wyklýuçateli we gaz turbasynyň öňdäki basyş sazlaýjysy adaty bolmadyk ýagdaýynda ýa-da rezin şlang ýykylanda, ýaşda ýa-da ýarylanda, alýumin-plastmassa turba we demir şlang elektrik bilen poslanýar we deşilýär, stres üýtgeýär , birikme gowşak we gaz bişiriji adaty däl, bu turbadaky gazyň aşmagyna sebäp bolýar.Basyş ýitirilende, gaz üpjünçiligini kesmek üçin klapan awtomatiki usulda ýapylyp bilner.

Ulanmak üçin görkezme

product (6)

Klapan başlangyç ýapyk ýagdaýy

product (8)

kadaly iş ýagdaýy

product (7)

Dolandyryş güýji ýa-da aşa köp öz-özüni ýapmak

product (9)

öz-özüňi ýapmak

1. Adaty gaz üpjünçiligi ýagdaýynda, klapan götermek düwmesini ýuwaşlyk bilen ýokaryk galdyryň (ony ýuwaşlyk bilen ýokary galdyryň, gaty güýç ulanmaň), klapan açylyp bilner we boşadanyňyzdan soň lift düwmesi awtomatiki ýagdaýda täzeden başlar.Lift düwmesi awtomatiki usulda täzeden düzülmese, täzeden dikeltmek üçin lift düwmesini el bilen basyň.
2. Vananyň kadaly işleýşi şekilde görkezilýär.Ulanylanda gaz enjamyna gaz üpjünçiligini kesmek zerur bolsa, diňe klapanyň rozetkasynyň ujundaky el bilen ýapylmaly.Vanany göni ýapmak üçin görkeziji modulyny el bilen basmak gadagandyr;
3. Görkeziş modulynyň ulanylanda klapanyň gaçýandygy we ýapylýandygy ýüze çykarylsa, bu klapanyň naprýa .eniýeniň ýa-da aşa tok ýapylmagynyň ýagdaýyny görkezýär (suratda görkezilişi ýaly).Ulanyjylar aşakdaky sebäpler arkaly öz-özüni barlap bilerler.Özleri çözüp bilmeýän meseleler üçin gaz kompaniýasy tarapyndan çözülmeli.Özüňiz çözmäň, mümkin sebäpler aşakdakylar:
(1) Gaz üpjünçiliginiň kesilmegi ýa-da turbageçirijiniň basyşy gaty pes;
(2) Gaz kompaniýasy enjamlara hyzmat etmek sebäpli gazy togtatdy;
(3) Daşky turbageçirijiler adam tarapyndan döredilen we tebigy betbagtçylyklar sebäpli zaýalandy;
(4) Beýleki jaýyň içindäki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli gyssagly ýapylýan klapan ýapylýar;
(5) rezin şlang ýykylýar ýa-da gaz enjamy adaty däl (adaty wyklýuçatel sebäpli howa syzmagy ýaly);

4.Eger görkeziji modulyň ulanylyş wagtynda iň ýokary derejä çykandygy ýüze çykarylsa, klapanyň aşa basyş we öz-özüni ýapmak ýagdaýyny görkezýär (suratda görkezilişi ýaly).Ulanyjy aşakdaky sebäplerden öz-özüni barlap, gaz kompaniýasynyň üsti bilen çözüp biler.Özüňiz çözmäň we näsazlyklary düzedenden soň aşak basyň Indikator moduly klapany başlangyç ýapyk ýagdaýa getirýär we klapan götermek düwmesini täzeden galdyryp açylýar.Öz-özüňi ýapmagyň aşa gysylmagynyň mümkin sebäpleri aşakdakylar:
(1) Gaz turbasynyň öňdäki basyş sazlaýjysy kadaly işleýär;
(2) Gaz kompaniýasy turbageçiriji işini alyp barýar.Turbageçirijiniň basyşy basyş synagy sebäpli gaty ýokary;

5. Ulanyş wagtynda, görkeziji modulyna tötänleýin degseňiz we klapanyň ýapylmagyna sebäp bolsaňyz, klapan açmak üçin düwmäni ýokary galdyrmaly.

Tehniki aýratynlyklar

Harytlar

Çykyş

Salgy standarty

Işleýän gurşaw

Tebigy gazKömür gazy

Bahalandyrylan akym

0,7 m³/h

1,0 m³/h

2,0 m³/h

GB / T 6968-2011

Işleýiş basyşy

02kPa

Işlemektemperaturasy

-2060

Saklamagyň temperaturasy

-2060

Çyglylyk

5%90%

Syzmak

Adaty CJ bilen tanyşyň/T 447-2014

CJ/T 447-2014

Osakyningwagt

3s

Öz-özüňi ýapmak basyşy

8±2kPa

Öz-özüňi ýapmak basyşy

0.8±0.2kPa

Öz-özüňi ýapmak akymy

1.4m³/h

2.0 m³/h

4.0m³/h

Gurluşyň aýratynlyklary

product (1) product (4) product (3)


  • Öňki:
  • Indiki: