banner

habarlar

Tebigy gaz nireden gelýär?

Tebigy gaz adamlaryň gündelik durmuşynda esasy ýangyç bolup durýar, ýöne tebigy gazyň nireden gelýändigini ýa-da şäherlere we öýlere nädip iberilýändigini az adam bilýär.

Tebigy gaz çykarylandan soň, iň köp ýaýran ýol suwuklandyrylan tebigy gazy daşamak üçin uzak aralyga turbageçirijileri ýa-da tankerli awtoulaglary ulanmakdyr.Tebigy gazyň aýratynlyklary sebäpli ony göni gysyş arkaly saklap we daşap bolmaýar, şonuň üçin adatça uzyn turbalar arkaly daşalýar ýa-da suwuklandyryş arkaly tanklarda saklanýar.Turbageçirijiler we ýük awtoulaglary tebigy gazy uly tebigy gaz derwezelerine eltýär, soňra bolsa dürli şäherlerdäki kiçi derweze stansiýalaryna gaz geçiriler.

Şäher gaz ulgamynda şäher tebigy gaz derwezesi, uzak aralykdaky gaz geçiriji liniýanyň terminal stansiýasy bolup, gaz paýlaýyş stansiýasy hem diýilýär.Tebigy gaz derwezesi, tebigy gaz geçiriş we paýlaýyş ulgamynyň möhüm bölegi bolup, şäherlerde we senagat sebitlerinde geçiriş we paýlaýyş ulgamynyň gaz çeşmesidir.Tebigy gaz şäher geçiriş we paýlaýyş toruna ýa-da gönüden-göni iri senagat we täjirçilik ulanyjylaryna diňe emläk synagyndan we ys berlenden soň iberilmelidir.Munuň üçin süzgüçleriň, akym ölçegleriniň,elektrik gaz geçiriji klapanlarywe gazy gaýtadan işlemek ulgamynyň doly toplumyny emele getirýän beýleki enjamlar.

Ahyrynda, gaz şäher turbageçirijileri arkaly müňlerçe hojalyga girer.Öýdäki gaz sarp edilişini hasaba alýan enjam, öý gaz hasaplaýjysy wegaz hasaplaýjylarda motor klapanlarygaz üpjünçiliginiň açylmagyna ýa-da ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Ulanyjynyň bergisi bar bolsa ,.gaz hasaplaýjy klapanhiç kimiň tölenmedik gazy ulanmazlygy üçin ýapylar.

gaz derwezesi klapan


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr