12

önüm

Akylly gaz hasaplaýjy üçin gurlan ýapyk motorly klapan

Model belgisi: RKF-4Ⅱ

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:RKF-4Ⅱ Akylly gaz hasaplaýjy üçin gurlan motorly klapan
Bu önüm, gazyň kesilmegini gözegçilikde saklamak üçin gaz hasaplaýjysyna oturdylan ýörite klapan. Önüm gysga wagtda dizaýny kabul edýär we poslama garşylygy ep-esli gowulandyrýan nurbat ulanmaýar.Gaz hasaplaýjylaryň dürli aýratynlyklaryna ýygnalyp bilner.Mundan başga-da, arzan bahadan we pes basyş ýitgilerinden ybarat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Motorly klapan akylly gaz hasaplaýjysyna oturdylyp bilner.

Valve installation

Önümiň artykmaçlyklary:

Içindäki nurbat Motor klapanynyň artykmaçlyklary
1.Pes basyşyň peselmegi
2. Durnukly gurluş Maks basyşy 200mbara ýetip biler
3.Kiçijik şekil, gurnamak aňsat
4. Az çykdajylar
5. pokary pos garşylygy bilen çyzgy dizaýny

Ulanmak üçin görkezme

1.Klapanyň bu görnüşi üçin iki setirli, dört setirli we bäş setirli modeller bar.Gyzyl sim polo positiveitel güýje (ýa-da otrisatel güýç), gara sim bolsa klapan açmak üçin otrisatel güýje (ýa-da polo positiveitel güýç) birikdirilýär (esasanam, müşderiniň isleglerine görä sazlanyp bilner).Beýleki 2 ýa-da 3 sim açyk / ýapyk signal simleri bolup biler.
2. Dört simli ýa-da bäş simli klapan açmak we ýapmak prosesi wagty: Klapan açylanda we ýapylanda, kesgitleýji enjam açylýan ýa-da ýapylýan klapanyň bardygyny anyklanda, tok üpjünçiligini togtatmazdan ozal 300m gijä galmalydyr, we klapan açmagyň umumy wagty 1s töweregi.
3.Klapanyň iň pes hereketlendiriji naprýa .eniýesi 3V-den pes bolmaly däldir.Häzirki çäk dizaýny klapany açmak we ýapmak işinde bolsa, häzirki çäk bahasy 120mA-dan pes bolmaly däldir
4. Motoryň klapanynyň açylmagyna we ýapylmagyna zynjyryň gulplanan rotoryny kesgitlemek arkaly baha berip bolýar.Gulplanan rotoryň häzirki bahasy, diňe naprýa .eniýe we garşylyk bahasy bilen baglanyşykly zynjyr dizaýnynyň işleýän kesilen naprýa .eniýesine görä hasaplanyp bilner.

Tehniki aýratynlyklar

Harytlar talaplary Standart

Işleýän gurşaw

Tebigy gaz, LPG

Akym aralygy

0.016 ~ 6m3/h

Basyşyň peselmegi

0 ~ 15KPa

Meter kostýum

G1.6 / G2.5

Işleýän naprýa .eniýe

DC3 ~ 3.9V

ATEX

ExicⅡBT4 Gc

EN 16314-2013 7.13.4.3

Işleýiş temperaturasy

-25 ℃ ~ 60 ℃

EN 16314-2013 7.13.4.7

Otnositel çyglylyk

5% ~ 90%

Leakage

2KPaor 7.5ka1L / sag

EN 16314-2013 7.13.4.5

Motor elektrik öndürijiligi

21 ± 10% Ω / 14 ± 2mH

Häzirki çäklendirilen garşylyk

9 ± 1% Ω

Iň ýokary tok

40140mA (DC3.9V)

açylyş wagty

≤1s (DC3V)

Osingapylýan wagt

≤1s (DC3V)

Basyşyň ýitmegi

Metr kassasy bilen 200Pa

EN 16314-2013 7.13.4.4

çydamlylyk

≥10000 次

EN 16314-2013 7.13.4.8

Gurnama ýeri

Giriş


  • Öňki:
  • Indiki: