12

önüm

“Akylly gaz” hasaplaýjy üçin oturdylan motor şar klapany

Model belgisi: RKF-6

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, gazyň kesilmegini gözegçilikde saklamak üçin gaz hasaplaýjysyna oturdylan ýörite klapan.Klapan gurluşy ýönekeýleşdirýän we ygtybarlylygyny we öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrýan dişli geçirişi kabul edýär.Bu, patentiň ýörite gurluşy bolan Doly burawly klapan, şonuň üçin tozany gowy ýerine ýetirýär we basyş peselmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Motorly klapan akylly gaz hasaplaýjysyna oturdylyp bilner.

Built -in Motor Ball Valve for Smart Gas meter (2)

Üstünlikleri

1.Basyş ýitgisi ýok
2. Durnukly gurluş Maks basyşy 500mbara ýetip biler
3. Gowy tozana garşy öndürijilik
4. Çeýe ýöriteleşdirilen çözgütler: 2 simden 6 sime geçmek funksiýasyny saýlap bilersiňiz.

ulanmak üçin görkezme

1. Bu görnüşli klapanyň gurşun siminiň üç aýratynlygy bar: iki simli, dört simli ýa-da alty simli.Iki simli klapanyň gurşun simleri diňe klapan hereket güýji liniýasy hökmünde ulanylýar, gyzyl sim polo positiveitel (ýa-da otrisatel), gara sim bolsa klapan açmak üçin otrisatel (ýa-da polo positiveitel) birikdirilýär. müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner).Dört simli we alty simli klapanlar üçin simleriň ikisi (gyzyl we gara), klapan hereketi üçin tok üpjün ediji simler, galan iki ýa-da dört simler açyk wyklýuçatel simleri hökmünde ulanylýan status kommutator simleri we ýapyk ýerler.
2. Dört simli ýa-da alty simli klapanyň açylmagy we ýapylmagy üçin wagt kesgitlemesi: Klapan açylanda ýa-da ýapylanda, kesgitleýiş enjamy klapanyň açylmagynyň ýa-da ýapylmagynyň signalyny tapanda, elektrik üpjünçiligini 300m gijikdirmeli we soň elektrik üpjünçiligi togtadylýar.Vananyň açylyş wagtynyň umumy wagty 6s töweregi.
3. Iki simli motorly klapanyň açylmagy we ýapylmagy, zynjyryň gulplanan rotoryny kesgitlemek arkaly höküm edilip bilner.Gulplanan rotoryň häzirki bahasy, diňe naprýa .eniýe we garşylyk bahasy bilen baglanyşykly zynjyr dizaýnynyň işleýän kesilen naprýa .eniýesine görä hasaplanyp bilner.
4. Vananyň iň pes DC naprýa .eniýesi 2,5V-den pes bolmaly däldir.Häzirki çäk dizaýny, klapanyň açylmagy we ýapylmagy bilen baglanyşykly bolsa, häzirki çäk bahasy 60mA-dan pes bolmaly däldir.

Tehniki aýratynlyklar

Harytlar talaplary Standart
Işleýän gurşaw Tebigy gaz, LPG  
Akym aralygy 0.016 ~ 10m3/h  
Basyşyň peselmegi 0 ~ 50KPa  
Metr kostýumy G1.6 / G2.5 / G4  
Işleýän naprýa .eniýe DC2.5 ~ 3.9V  
ATEX ExicⅡBT4 Gc EN 16314-2013 7.13.4.3
Işleýiş temperaturasy -25 ℃ ~ 60 ℃ EN 16314-2013 7.13.4.7
Otnositel çyglylyk 5% ~ 90%  
Syzmak 2KPa ýa-da 7.5ka < 1L / sag ,50KPa < 5L / sag EN 16314-2013 7.13.4.5
Motor elektrik öndürijiligi 35 ± 10% Ω / 23 ± 2mH + 21 ± 1% Ω  
50 ± 10% Ω / 31 ± 2mH + 0  
70 ± 10% Ω / 50 ± 2mH + 0  
Iň ýokary tok ≤86mA (DC3.9V)  
Iş wagty ≤6s (DC3V)  
Osingapylýan wagt ≤6s (DC3V)  
Çäklendirmek Hiç biri / bir tarapy / iki tarapy  
Garşylygy üýtgediň ≤0.2Ω  
Basyşyň ýitmegi Metr kassasy bilen 200Pa EN 16314-2013 7.13.4.4
Çydamlylyk ≥10000 次 EN 16314-2013 7.13.4.8
Gurnama ýeri    

  • Öňki:
  • Indiki: