12

önüm

Işewürlik we senagat gazy hasaplaýjy üçin gurlan motorly ýapyk klapan

Model belgisi: RKF-5

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:Işewürlik we senagat gazy hasaplaýjy üçin gurlan motorly ýapyk klapan
Bu önüm, gazyň kesilmegini gözegçilikde saklamak üçin gaz hasaplaýjysyna oturdylan ýörite klapan.Üýtgeşik şekil dizaýnyny kabul edip, ýokary ygtybarlylygy, pes basyşy ýitirmegi we dolandyryp boljak bahasy bar.Şol bir wagtyň özünde, motor kommutatoryna altyn örtmek prosesini ulanýarys, bu klapanyň poslama garşylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Motorly klapan akylly gaz hasaplaýjysyna oturdylyp bilner.

Valve installation

Önümiň artykmaçlyklary

Gurlan B & Motor Valve-iň artykmaçlyklary
1.Pes basyşyň peselmegi
2. Durnukly gurluş Maks basyşy 200mbara ýetip biler
3.Kiçijik şekil, gurnamak aňsat
4. Az çykdajylar

Ulanmak üçin görkezme

1. Bu görnüşli klapanyň gurşun siminiň üç aýratynlygy bar: iki simli, dört simli ýa-da alty simli.Iki simli klapanyň gurşun simleri diňe klapan hereket güýji liniýasy hökmünde ulanylýar, gyzyl sim polo positiveitel (ýa-da otrisatel), gara sim bolsa klapan açmak üçin otrisatel (ýa-da polo positiveitel) birikdirilýär. müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner).Dört simli we alty simli klapanlar üçin simleriň ikisi (gyzyl we gara), klapan hereketi üçin tok üpjün ediji simler, galan iki ýa-da dört simler açyklyk üçin signal çykyş simleri hökmünde ulanylýan status kommutator simleridir. we ýapyk pozisiýalar.
2. Elektrik üpjünçiligi wagtynyň talaplary: klapan açylanda / ýapylanda, kesgitleýji enjam klapanyň bardygyny anyklandan soň, tok üpjünçiligini togtatmazdan ozal 2000m gijä galmalydyr we umumy iş wagty 4,5 töweregi.
3. Motor klapanynyň açylmagy we ýapylmagy, zynjyryň gulplanan rotoryny kesgitlemek arkaly höküm edilip bilner.Gulplanan rotoryň häzirki bahasy, diňe naprýa .eniýe we garşylyk bahasy bilen baglanyşykly zynjyr dizaýnynyň işleýän kesilen naprýa .eniýesine görä hasaplanyp bilner.
4. Vananyň iň pes naprýa .eniýesiniň 3V-den pes bolmazlygy maslahat berilýär.Häzirki çäkli dizaýn klapanyň açylmagy we ýapylmagy bilen baglanyşykly bolsa, häzirki çäk bahasy 120mA-dan pes bolmaly däldir.

Tehniki aýratynlyklar

Harytlar talaplary Standart

Işleýän gurşaw

Tebigy gaz, LPG

Akym aralygy

0.016 ~ 6m3/h

Basyşyň peselmegi

0 ~ 20KPa

Meter kostýum

G6 / G10 / G16 / G25

Işleýän naprýa .eniýe

DC3 ~ 3.9V

ATEX

ExicⅡBT4 Gc

EN 16314-2013 7.13.4.3

Işleýiş temperaturasy

-25 ℃ ~ 60 ℃

EN 16314-2013 7.13.4.7

Otnositel çyglylyk

5% ~ 90%

Leakage

2KPaor 7.5ka1L / sag

EN 16314-2013 7.13.4.5

Motor elektrik öndürijiligi

20 ± 10% Ω / 16 ± 2mH

Häzirki çäklendirilen garşylyk

12 ± 1% Ω

Iň ýokary tok

30130mA (DC3.9V)

açylyş wagty

.54.5s (DC3V)

Osingapylýan wagt

.54.5s (DC3V)

Basyşyň ýitmegi

Metr kassasy bilen 200Pa

EN 16314-2013 7.13.4.4

çydamlylyk

0010000 gezek

EN 16314-2013 7.13.4.8

Gurnama ýeri

Giriş / çykyş


  • Öňki:
  • Indiki: