12

önüm

Akylly gaz hasaplaýjy üçin gurlan çalt ýapyk motorly klapan

Model belgisi: RKF-2

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:RKF-2 “Smart Gas” hasaplaýjy üçin çalt ýapyk motorly klapan
Bu önüm, gazyň kesilmegini gözegçilikde saklamak üçin gaz hasaplaýjysyna oturdylan ýörite klapan.Üýtgeşik ratchet mehanizm dizaýnyny kabul etmek bilen, klapan açylanda we ýapylanda motor bloklaýyş meselesi ýok.Bu dizaýn, ýokary naprýa .eniýede dişli zeper ýetmeginiň ýa-da dykylmagynyň öňüni alýar.Vananyň içinde bir çeşme bar, ol klapan açylanda energiýany siňdirýär, şonuň üçin klapany ýapmak üçin zerur bolan energiýa gaty pes bolup, klapanyň dessine ýapylmagyna ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama ýeri

Motorly klapan akylly gaz hasaplaýjysyna oturdylyp bilner.

fast-close gas meter valve1

Üstünlikleri

Gurlan motorly şar klapanynyň artykmaçlyklary
1. Çalt ýapylmak
2. Durnukly gurluş Maks basyşy 200mbara ýetip biler
3. Pes energiýa bilen ýapyň
4. Çeýe ýöriteleşdirilen çözgütler: 2 simden 6 sime geçmek funksiýasyny saýlap bilersiňiz.
5.Motoryň blokirlemesi ýok

Ulanmak üçin görkezme

1. Bu görnüşli klapanyň gurşun siminiň üç aýratynlygy bar: iki simli, dört simli ýa-da alty simli.Iki simli klapanyň gurşun simleri diňe klapan hereket güýji liniýasy hökmünde ulanylýar, gyzyl sim polo positiveitel (ýa-da otrisatel), gara sim bolsa klapan açmak üçin otrisatel (ýa-da polo positiveitel) birikdirilýär. müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner).Dört simli we alty simli klapanlar üçin simleriň ikisi (gyzyl we gara), klapan hereketi üçin tok üpjün ediji simler, galan iki ýa-da dört simler açyklyk üçin signal çykyş simleri hökmünde ulanylýan status kommutator simleridir. we ýapyk pozisiýalar.
2. Elektrik üpjünçiliginiň talaplary: klapan açylanda 2s üçin DC2.5V.Klapan ýapylanda, elektrik üpjünçiliginiň wagty 300m-den köp bolmaly we klapan täsirli açylyp we ýapylyp bilner.
3. Vananyň iň az hereketlendiriji naprýa .eniýesi 2,5V-den pes bolmaly däldir.Häzirki çäk dizaýny, klapan açmak we ýapmak işinde bolsa, häzirki çäk bahasy 100mA-dan pes bolmaly däldir
4. Vananyň iň pes DC naprýa .eniýesi 2,5V-den pes bolmaly däldir.Häzirki çäk dizaýny, klapanyň açylmagy we ýapylmagy bilen baglanyşykly bolsa, häzirki çäk bahasy 60mA-dan pes bolmaly däldir.

Tehniki aýratynlyklar

Harytlar talaplary Standart

Işleýän gurşaw

Tebigy gaz, LPG

Akym aralygy

0.016 ~ 6m3/h

Basyşyň peselmegi

0 ~ 20KPa

Meter kostýum

G1.6 / G2.5

Işleýän naprýa .eniýe

DC2.5 ~ 3.9V

ATEX

ExicⅡBT4 Gc

EN 16314-2013 7.13.4.3

Işleýiş temperaturasy

-25 ℃ ~ 60 ℃

EN 16314-2013 7.13.4.7

Otnositel çyglylyk

5% ~ 90%

Leakage

2KPaor 7.5ka1L / sag

EN 16314-2013 7.13.4.5

Motor elektrik öndürijiligi

14 ± 10% Ω / 8 ± 2mH

Häzirki çäklendirilen garşylyk

10 ± 1% Ω

Iň ýokary tok

≤173mA (DC3.9V)

açylyş wagty

≤2s (DC3V)

Osingapylýan wagt

≤0.3s (DC3V)

Çäklendirmek

Hiç biri / bir tarapy / iki tarapy

Garşylygy üýtgediň

≤0.2Ω

Basyşyň ýitmegi

Metr kassasy bilen 200Pa

EN 16314-2013 7.13.4.4

çydamlylyk

≥10000 次

EN 16314-2013 7.13.4.8

Gurnama ýeri

Giriş


  • Öňki:
  • Indiki: